סיפורי ניסים מאגרות קודש

סיפורי מופת אישיים וניסי הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות אגרות קודש

rebe-king-moshiach-speaks_3

ב”ה ערב יום הגאולה ג’ תמוז ה’תשע”ה

כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א

לקראת יום מלכנו משיחנו, יום הגאולה ג’ תמוז, כאשר כבר עברו עשרים ואחת שנים מן היום בו נתכסה מאתנו המלך המשיח (כדברי חז”ל – הובאו ברש”י דניאל יב, יב – “שעתיד מלך משיחנו להתכסות אחר שנגלה וישוב ויתגלה”) ונתעלה בגופו ובנפשו ע”ד עליית משה רבינו להר סיני להביא את הלוחות (כדברי האריז”ל בספר ארבע מאות שקל כסף ובשער הגלגולים פי”ג) כדי לקבל בשלימות את הכוחות האלוקיים להביא את הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות לעיני בשר –

בוקעת מעומק לבנו ונפשנו הזעקה והדרישה והתביעה בכל ה”שטורעם”: גיוואלד, רבי, עד מתי?! אי אפשר עוד! אנו רוצים (חסרים וזקוקים ל)משיח עכשיו, עכשיו ממש, ולעיני כל בשר ממש!

מאמינים אנו בדברי קדשו הברורים (ש”פ שופטים תנש”א) כי נשיא הדור הוא נצחי וקיים תמיד בעולם הזה הגשמי בלי שינויים “ע”ד כמו אבן השתי’ה, שנמצאת במקום מסויים בעולם הזה הגשמי, וקיימת תמיד בלי שינויים (אפילו לא השינוי דגניזה, כמו הארון שנגנז וכיו”ב), ע”ד כמו שופט ונביא שקיים (נצחי) בכל דור (כסימן לגילוי אלקות בעולם באופן תמידי)”. וכן (ש”פ האזינו תש”נ) “מובן וגם פשוט, שבימינו אלה, לאחרי כל מה שעברו .. ישנה מציאותו של משה – “גואל ראשון הוא גואל אחרון” – נשמה בגוף באופן נצחי“.

בטוחים אנו כי דברים כפשוטם ממש בשיחת הקודש (ש”פ בא תשנ”ב סי”ג) כי “החידוש דדורנו זה, דור התשיעי, לגבי כל הדורות שלפניו, עד לדור שלפני זה (דור השמיני)… (שאז) היתה הסתלקות הנשמה מן הגוף .. מה שאין כן בדורנו זה .. ונשמות בגופים בלי שום הפסק כלל באים מיד לתכלית השלימות .. בגאולה האמיתית והשלימה”.

אין לנו שום ספק בקיומו הנצחי והפשוט של דברי קדשו (לקו”ש חכ”ו ע’ 7) “מוכרח להיות “משה” בכל דור, שבו מלובשת נשמת משה רבינו… שחייו הרוחניים של משה הם נצחיים בעולם הזה הגשמי עי”ז שהם מתלבשים בגופו של נשיא הדור”.

יודעים אנו בוודאות גמורה את העובדה הפשוטה שיש לנו רבי בעולם הזה הגשמי – מנהיג ומדריך לכלל ולכל פרט, ועונה ועוזר ופועל ישועות ונפלאות וכו’ (כפי שרואים גם בעיני בשר מהתשובות המופלאות באגרות-קודש וכדומה) וברור ופשוט אצלנו שבלי ראש – אי אפשר להתקיים אפילו רגע אחד.

משתדלים אנו בכל מאודנו לקיים את הציווי וההוראה (ש”פ ויגש תשמ”ז) “כאשר נשמעת טענה בעולם ש”ספדו ספדייא וחנטו חנטייא”, אזי צריך לומר בפירוש את המציאות האמיתית ע”פ תורה, ואין מה לחשוש כיצד תהי’ התגובה כו’, מאחר שהעולם מוכן לקבל את הדברים. צריך רק לאומרם בדברים היוצאים מן הלב, שאז הדברים פועלים פעולתם”.

נוהגים הננו כפי הוראתו הק’ (ש”פ האזינו תשמ”ו) ש”אין א ווילדן זמן” צריכים לדבר “ווילדע רייד”, ולהכריז בכל תוקף “אין אנו מניחים אותו”. וכדבריו שם “ופס”ד ברור ברמב”ם: כל מי שאינו מאמין בו (במלך המשיח, “מלך מבית דוד כו’ ” נשמה בגוף בעולם הזה הגשמי) או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו!” וכפי שמדגיש (לקו”ש חי”ט ע’ 346) שלישראל יש בפירוש כח למחות כביכול בענין זה – חייו הנצחיים של נשיא הדור – ועד שהקב”ה אומר “נצחוני בני נצחוני”!

ודווקא בגלל כל זה לא נפסיק לרגע לזעוק ולהרעיש ולתבוע שוב ושוב ללא הרף: עד מתי, עד מתי, עד מתי?! רצוננו לראות את מלכנו בעיני בשר עכשיו ממש עומד וגואל את כולנו ובונה בית המקדש ומקבץ נדחי ישראל בגאולה האמיתית והשלימה.

מקבלים הננו על עצמנו מחדש את מלכותו של הרבי מלך המשיח שליט”א, לציית להוראותיו (“שופטיך”) ולשמוע לעצותיו (“יועציך”), ומאמינים ובטוחים אנו בקיום כל נבואותיו כפשוטן לעיני בשר, “עד הנבואה העיקרית, הנבואה (לא רק בתור חכם ושופט, אלא בתור נביא, שזהו בודאות) ש’לאלתר לגאולה’ ותיכף ומיד ממש ‘הנה זה משיח בא’.” (ש”פ שופטים תנש”א).

כרצונו הקדוש, הננו מקשרים זאת גם עם החלטה פרטית, בלי נדר, להוסיף בתורה ומצוות, כל אחד לפי אפשרויותיו. וכפי שהורנו – דווקא מתוך שמחה וטוב לבב.

הננו מברכים את כבוד קדושתו, ומבקשים את ברכתו הקדושה לנו ולמשפחותינו שיחיו, בכל המצטרך לכלל ישראל ולכל אחד ואחת מישראל בכל הפרטים בגשמיות וברוחניות, שיהי’ אך טוב וחסד בטוב הנראה והנגלה לכולנו ולכאו”א, ובפרט במשפחת השלוחים ואנ”ש. ובמיוחד לבני ישראל הנמצאים באה”ק ת”ו, שלא תהי’ שום פגיעה ח”ו בשום אופן בשום יהודי ובכל השייך ליהודים, ויעמדו בכל התוקף על שלמות התורה, שלמות העם, שלמות אה”ק ובטחון העם היושבים בה; שתופר עצת אויבנו ולא ימסרו ח”ו אף שעל מארץ הקודש לידי זרים ויתבטלו מלכתחילה כל הדיבורים על כך ח”ו ולא יישאר מהם שום רושם, וגם מה שכבר מסרו בעבר יחזירו לישראל, וללא נפגעים ח”ו. ותרבה האהבה והאחדות בתוכנו ובין כל חלקי העם, ועם ישראל ישכון לבטח. ונראה בגלוי בכל המאורעות בעולם את פעולותיו של משיח לתקן עולם במלכות ש-ד-י, שיהי’ הכל רק לטובת בנ”י ולטובת כולם בגלוי ובפשטות. והעיקר – שתיכף ומיד ממש נראה כבר בעיני בשר את התגלות כ”ק לעיני כל בגאולה האמיתית והשלימה.

כולנו יחד, מתוך אהבת ואחדות ישראל אמיתית, מכריזים וקוראים ברוב שירה וזמרה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook

נעלם. בבת אחת.

יש בעיות ויש בעיות. יש בעיות קטנות ושוליות, עליהם ...

נס 'על המקום'

היה זה לפני כשבועיים. מספר 'תמימים' - בחורים הלומדים בבית ...

דאגה בלב – יסירנה

  את הסיפור הבא חוויתי מקרוב, משום שגיבורי הסיפור הם ...

לעוררו עוד הפעם

מספרת גברת לימור חדד מבאר שבע: לפני כשנה וחצי, בעלי, ...

בדיקת מזוזה חדשה

שמי איציק בלולו. בדרך כלל אני לא נוהג לכתוב פה ...

פקיחת עיניים למצב קורונה

ביום אחרון של פסח עלו לי כמה רעיונות לגבי מצב  ...

הרבי מליובביץ' הוא המשיח על פי מק

צפו ברב מיכאל לסרי, בסרטון שעלה לרשת בשעות האחרונות: הרבי ...

אלפי פלאות נוספו באתר אגרות קודש

עוד לפני ג' תמוז. כאשר היו מצבים שאי אפשר שהמכתב ...

מכתב אחד והאבן יצאה

אצל רבים ברחבי העולם, הפך האתר אגרות קודש, לכתובת הישירה ...

רותם עבר פעמיים השתלת ריאות. נס ב

ב"ה. שמי רותם שרעבי. גדלתי בקרית ארבע להורים ומשפחה ...