סיפורי ניסים מאגרות קודש

סיפורי מופת אישיים וניסי הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות אגרות קודש

ביטול טיסה בעקבות תשובה מהרבי

לפעמים, מקבל התשובה מהרבי שליט”א מלך המשחי עומד משתומם, מול ראייתו למקומות נסתרים, כשגם צפונות הלב הכמוסים, עומדים לפניו ברורים ונהירים. כך לדוגמא אירע בסיפור הבא, אותו סיפר הת' יוסי דבוש:

ליל שישי אור א' מרחשון תשס''ט, התוועדות יום הולדת בביתו של ר' ירמיהו קאליפא. הרמנו לחיים לזכותו של שלום קרויטורו ידידנו מאנ”ש להצלחת נסיעתו לחצרות קודשנו לראשונה בחייו ביום שני הקרוב למשך שלושה חודשים! למטרת שקידה בתורת הנגלה והחסידות.

תקופה מסויימת הי' שלום בביקור באותו רחוב של בית חיינו 770 אך לא זכה להכנס, דבר שהגדיל את תשוקתו לנסיעה.

את ניהול העסק שברשותו השאיר לאשתו שברכה אותו (למרות כל הקשיים) לדרך צלחה, אף אנו ברכנו אותו שתהי' לו שהות מוצלחת אצל הרבי מלך המשיח שליט”א וכו'.

בהמשך ביקש עצה כיצד להכין עצמו לנסיעה, עניתי כי מומלץ ללמוד את קונטרס “בית רבנו שבבבל” וקבענו שיגיע למחרת לישיבה ואשאיל לו את הקונטרס עם הפענוחים.

בבואו לישיבה ביקש לכתוב לרבי שליט”א לקבלת ברכה לנסיעה וכדרך אגב אמר כי לא הצליח למצוא מחליף לשיעור תורה אותו הוא מוסר בבית כנסת ספרדי במקום מגוריו שכונת “נווה זאב” בבאר שבע בנושא שיחות של הרבי שליט”א מלך המשיח מידי שבת בזמן סעודה שלישית.

הכנסנו בקשה לרבי שליט”א דרך אתר האגרות קודש והתקבל מענה קודשו ית' בכרך ה' עמ'-רמ”

ב”ה, אדר”ח אדר, תשי”ב
ברוקלין.
שלום וברכה!
בנועם נודעתי אשר עלה בדעתם, ויש בידם להביא לפועל, לקבוע שיעור קבוע בלימוד דא”ח ברבים בבית הכנסת דאנשי באלעכאוו, ובל”ס אשר יצליחו בזה, וכידוע הבטחת רבינו הזקן, אשר בזכות המס”נ שלו פעל אשר חסידים שיתעסקו בעניניו יצליחו,וכיהודא ועוד לקרא, באתי בזה להביע ג”כ את ברכתי, שיהי' בהצלחה בהנוגע לפועל ממש, הן בהם והן בהשומעים, היינו שיביא הלימוד להטבת מעמדם ומצבם בהנוגע לעשי', וכפתגם הזהר: עשי' לעילא.בקצרה בתניא פמ”ז: ויקח לי תרומה דלי כלומר אותי, עיי”ז.בברכה שכל הנ”ל יוסיף אור ג”כ בענינים הפרטים, להתברך כאו”א מהם בהמצטרך לו ולכב”ב שיחיו.
מ. שניאורסאהן

בעקבות מענה קודשו שהבהיר לנו חד משמעית כי הרבי שליט”א מלך המשיח מייחס חשיבות עליונה לשיעור תורה אותו מוסר שלום בבית הכנסת וביטול השיעור לתקופה של שלושה חודשים זה היפך מרצון קודשו! הכנסנו שוב מכתב לרבי שליט”א מלך המשיח בשאלה האם צריך לדחות את מועד הטיסה עד שימצא מחליף אפילו בתשלום או אולי לקצר את זמן השהות בארמון המלך

וב”ה התקבל מענה קודשו באגרות קודש, כרך כ' עמ' טז:

ב”ה, יו”ד מ”ח, תשכ”א
ברוקלין.
שלום וברכה!
…לכתבו שישתדל ככל האפשרי שלא יצטרך להשאר בהקעמפ, לא כזה משמע מהוראות רבותינו נשיאינו אפילו באם לא היו צריכים להשתדלות בזה, והרי פשוט שאם ניתן לאיש הישראלי הזכות דחינוך על טהרת הקדש ב… הרי זה מצוה דהוה זהיר בה טפי, ומי יאמר עוד להשתדל בזה שלא להשתתף?! ואפילו את”ל שימצא מסייע ועוסק, נוסף – בערך שנה העברה – הרי העבודה גדולה ומתרחבת וקשה לשער מראש עד כמה יתרגל ויסתגל איש חדש בזה עכ”פ חדש בתפקידו שיוטל עליו, ואין כדאי כלל להכנס בספק בענין שאינו אלא פעם אחת בשנה, ותוצאותיו יש להן השפעה במשך כל השנה וק”ל.
מענה על מכתבו הקודם בודאי כבר קבל.
בברכה לבשו”ט מתוך בריאות הנכונה.

ממענה קודשו הברור הבנו כי שלום צריך לנצל את הזכות שניתנה לו לחינוך על טהרת הקודש היינו מסירת השיעור בבית הכנסת והרי זה מצוה דהוי זהיר בה טפי, והרבי שליט”א מלך המשיח שולל אפילו אפשרות למצוא מחליף, מה שדורש לבטל את התוכנית לביקור בארמון המלך!

למרות כל הקושי בדבר שלום שמח מאוד בעצם קבלת המענות וכמובן לעשות את רצון קודשו וביטל את הטיסה.

לאחר כשבוע הופעלו על שלום כל מיני לחצים ממשפחתו הנמצאים בניו יורק לבוא לבקרם ולהשתתף בברית מילה, הלחצים פעלו ושלום הזמין כרטיס לניו יורק.

זמן קצר לפני הטיסה שוב ביקש שלום ברכה לנסיעה מהרבי שליט”א מלך המשיח וב”ה התקבל מענה קודשו (כרך י' עמ' רצו):

ב”ה, ז' שבט, תשט”ו
ברוקלין.
הרה”ח הוו”ח אי”א נו”נ מוה”ר שמעון שי'
שלום וברכה
…ב) בשאלת נסיעתו לכאן – שמחפש מקום ללוות האמצעים וכו'. אינני רואה תועלת כ”כ בזה, והיפכו בהעדר העבודה במקומו עתה, בכל אופן, גדול יותר. ובפרט שזהו תועלת הרבים וזהו תועלת היחיד, כי כר נרחב להפצת חב”ד הדרכותי' ומנהגי' באה”ק ת”ו, ומעטים ביותר העובדים בזה והמסוגלים לזה, ובפרט כאלו שכבר התחילו בעבודה זו והצליחו במדה חשובה. ובל”ס, אשר נסיעתו למשך זמן רישומה יהי' ניכר בהעדר העבודה. ואפילו הטירדות בהכנה לנסיעה ג”כ יפעלו בכיוון זה.
נוסף על זה הוא גם הענין דהסכם זוגתו תחי', אשר אף אם תסכים יהי' זה הסכם בע”כ עכ”פ למחצה, אפילו אם לא הי' בזה שאלת האמצעים, ובפרט כשמצב הגשמי אינו בהרחבה, והוצאות הנסיעה – הלוך ושוב – הם כמה מאות לירות. והרי רובא דרובא דהספיקות שלו אפשר לברר בכתב. ואף אם גם ישאר חלק או ענינים שקשה להעלותם על הכתב, הרי ישקיע את עצמו (אריינווארפן זיך) בעבודת הפצת המעיינות, והשאר על מקומו יבוא בשלום. והאריכות בדבר הפשוט אך למותר. והרי כל יום ואפי' רגע – יקרים הם, כיון שממשמשים ובאים ימים אשר תאמר כו' (עיין שבת קנ”א ע”ב ברש”י שם ורמב”ם סוף הל' תשובה וסוף הל' מלכים וכו' ואכמ”ל). וכשימלא זמנו – הפנוי מתפלה ושיעוריו בתורה והנהגת הבית – בעבודה הנ”ל, הנה ישמח בחלקו היפה אשר זיכהו השי”ת.

בעקבות מענה קודשו התברר כי גם הסכם אשתו הי' למחצה כפי שהרבי שליט”א מלך המשיח כותב שהרי ממש באותו זמן הם היו אמורים להעביר את חנותם למקום חדש וגם הזמן עצמו שלושה חודשים – תקופה ארוכה מאוד. ומה שהסכימה הי' בעקבות התלהבותו הגדולה של שלום ולא רצתה לקררו.

המסר הובן חד משמעית – שלום ביטל את הטיסה וכמובן המשיך למסור את השיעור, מאז עברו כבר כמה חודשים וב”ה מספר המשתתפים בשיעור הולך וגדל ,יותר ויותר אנשים נחשפים לבשורת הגאולה והגואל ולהכרזת הקודש: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

אתר הגאולה

5 Responses so far.

 1. מרדכי בן איילה זילבר says:

  לכבוד כבוד הרבי שליטא מהמ שלום רציתי. להגיד לרבי שיש לי מיספר בעיות והוא שמצב. הבריאותי של י. ושל אמא שלי לא. טוב היא לא מרגשיה טוב היא כל הזמן עצבנית והיא הייתה אצל רופאה והיא מקבלת טיפול תרופתי אצל רפואה ועדיין היא עצבנית וכל מוצ״ש היא במתח ויש מתח בבית.המצב שלי גם לא טוב.וגם לא טוב לי בבית ואין איפה להיות ולעשות שבת וזה בעיה.במקום שאני מתגורר בו לא שומרים שבת לכן אני בשבת אצל ההורים אבל יש בעיה.יש לי גם בעיה רפואית בשלפוחית השתן ובערכת העיכול.הייתי רוצה יעוץ לגביי המגורים איפה אני יכול לגור.ושהיה שלום בית ואני מקבל עליי לבדוק את המזוזה והתפילין ואני לקרוא תהילים של כל יום וסעודה רביעית.בעניין הזיווג יש שתי בחורות שאני מעוניין אבל אני רוצה יעוץ לגביי זה האחת דתיה מחבד והשניה לא דתיה אבל היא מחחבבת אותי לכן אני מבולבל במי לבחור.

 2. חי'ה says:

  ב”ה
  בבקשה , שימו לב
  האדם שכתב כאן התכון להפנות מכתב לרבי ולקבל את תשובתו הקדושה.
  אין זה לכבודו או לרצונו שהמכתב י’הי’ה מפורסם באתר. אנא תקנו זאת.
  בתודה
  חי’ה

 3. igrot says:

  חי’ה – למה את חושבת כך? זה מפורסם בהסכמה.

 4. אלייה says:

  אני חושבת שצריך פשוט לכתוב לרבי וזהוא לא צריך לריב על “הודעה”!!

  שיהיה יום טוב

  “יחי אדמור מהמ לעו”

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook

נעלם. בבת אחת.

יש בעיות ויש בעיות. יש בעיות קטנות ושוליות, עליהם ...

נס 'על המקום'

היה זה לפני כשבועיים. מספר 'תמימים' - בחורים הלומדים בבית ...

דאגה בלב – יסירנה

  את הסיפור הבא חוויתי מקרוב, משום שגיבורי הסיפור הם ...

לעוררו עוד הפעם

מספרת גברת לימור חדד מבאר שבע: לפני כשנה וחצי, בעלי, ...

בדיקת מזוזה חדשה

שמי איציק בלולו. בדרך כלל אני לא נוהג לכתוב פה ...

פקיחת עיניים למצב קורונה

ביום אחרון של פסח עלו לי כמה רעיונות לגבי מצב  ...

הרבי מליובביץ' הוא המשיח על פי מק

צפו ברב מיכאל לסרי, בסרטון שעלה לרשת בשעות האחרונות: הרבי ...

אלפי פלאות נוספו באתר אגרות קודש

עוד לפני ג' תמוז. כאשר היו מצבים שאי אפשר שהמכתב ...

מכתב אחד והאבן יצאה

אצל רבים ברחבי העולם, הפך האתר אגרות קודש, לכתובת הישירה ...

רותם עבר פעמיים השתלת ריאות. נס ב

ב"ה. שמי רותם שרעבי. גדלתי בקרית ארבע להורים ומשפחה ...